1.10.X 版本

总览
Origins.png 起源
1.331.33.2
1.321.32.11.32.2
Leviathan.png 利维坦
1.311.31.11.31.21.31.31.31.41.31.51.31.6
Emperor.png 皇帝
1.301.30.11.30.21.30.31.30.41.30.51.30.6
Golden Century.png 黄金世纪
1.291.29.11.29.21.29.31.29.41.29.51.29.6
1.281.28.11.28.21.28.3
Dharma.png 达摩
1.271.27.11.27.2
1.261.26.1
Rule Britannia.png 统治吧,不列颠尼亚
1.251.25.1
Cradle of Civilization.png 文明的摇篮
1.241.24.1
1.231.23.1
Third Rome.png 第三罗马
1.221.22.11.22.2
Mandate of Heaven.png 天命
1.211.21.1
1.201.20.1
Rights of Man.png 人权
1.191.19.2
1.181.18.21.18.31.18.4
Mare Nostrum.png 我们的海
1.171.17.1
1.161.16.21.16.3
The Cossacks.png 哥萨克
1.151.15.1
1.141.14.11.14.21.14.31.14.4
Common Sense.png 常识
1.131.13.11.13.2
1.121.12.11.12.2
El Dorado.png 黄金国
1.111.11.11.11.21.11.31.11.4
1.101.10.1
Art of War.png 孙子兵法
1.91.9.11.9.2
1.81.8.1
Res Publica.png 公共事务
1.71.7.3
Wealth of Nations.png 国富论
1.61.6.11.6.2
Conquest of Paradise.png 天堂征服
1.51.5.1
1.41.4.1
EU4 icon.png 基础版本
1.31.3.11.3.2
1.21.2.11.2.2
1.11.1.11.1.21.1.3

1.10.X 版本是所有开头为1.10的版本。目前为止只有一个。

1.10

主条目:1.10 版本

1.10.1

1.10.1 版本[1] 发布于2015-02-27,校验码为lef5。

更新日志 

  • 日本大名于1444年不再以高独立倾向开局
  • 撤销特权后,皇帝的附庸不再有从力量对比到帝国成员上百种独立倾向。
  • AI现在有正确的损耗。
  • 手动探索现在对每个人都可用。
  • 修正了即使在不向邻国宣战的情况下,也会引起国家介入警告的错误。
  • 欧洲现在可以在“自定义设置”中正确获得贸易商品。
  • 修复了侵略扩张在提示和实际效果之间的不一致的情况。
  • 禁止大多数国家为自定义国家制定决策,以防止玩家制造的AI国家更改Tag。
  • 合并部队的按钮被启用,使你能最大化各部队的数量(与以前一样)。

参考