1.4.X 版本

总览
Domination.png 霸业
1.351.35.11.35.21.35.31.35.41.35.51.35.6
Lions of the North.png 北方雄狮
1.341.34.21.34.31.34.41.34.5
Origins.png 起源
1.331.33.21.33.3
1.321.32.11.32.2
Leviathan.png 利维坦
1.311.31.11.31.21.31.31.31.41.31.51.31.6
Emperor.png 皇帝
1.301.30.11.30.21.30.31.30.41.30.51.30.6
Golden Century.png 黄金世纪
1.291.29.11.29.21.29.31.29.41.29.51.29.6
1.281.28.11.28.21.28.3
Dharma.png 达摩
1.271.27.11.27.2
1.261.26.1
Rule Britannia.png 统治吧,不列颠尼亚
1.251.25.1
Cradle of Civilization.png 文明的摇篮
1.241.24.1
1.231.23.1
Third Rome.png 第三罗马
1.221.22.11.22.2
Mandate of Heaven.png 天命
1.211.21.1
1.201.20.1
Rights of Man.png 人权
1.191.19.2
1.181.18.21.18.31.18.4
Mare Nostrum.png 我们的海
1.171.17.1
1.161.16.21.16.3
The Cossacks.png 哥萨克
1.151.15.1
1.141.14.11.14.21.14.31.14.4
Common Sense.png 常识
1.131.13.11.13.2
1.121.12.11.12.2
El Dorado.png 黄金国
1.111.11.11.11.21.11.31.11.4
1.101.10.1
Art of War.png 孙子兵法
1.91.9.11.9.2
1.81.8.1
Res Publica.png 公共事务
1.71.7.3
Wealth of Nations.png 国富论
1.61.6.11.6.2
Conquest of Paradise.png 天堂征服
1.51.5.1
1.41.4.1
EU4 icon.png 基础版本
1.31.3.11.3.2
1.21.2.11.2.2
1.11.1.11.1.21.1.3

1.4.X 版本是以1.4开头的版本,目前为止只有一个。

1.4

主条目:1.4 版本

1.4.1

1.4.X 版本[1] 发布于2014-01-20。它修复了一些在1.4 版本中介绍过的问题

更新日志

  • 修复了因地图不兼容导致1.3存档崩溃的问题
  • 修复了铁人模式在更改Tag时保存造成存档损坏的错误
  • 现在可以在你的殖民地向其他国家宣战时保持和平状态
  • 殖民只会移动殖民国家的单位
  • 修复了在省份界面观察殖民进度时崩溃的问题
  • 美洲原住民AI无法再建造非原住民建筑
  • 美洲原住民不再收到无法建造建筑物的提示
  • 不能够在选择国家后于观察者模式获得成就
  • 修正了AI对其附庸可能错误的态度,这导致无法外交合并。

参考