1.26.X 版本

总览
Origins.png 起源
Leviathan.png 利维坦
1.311.31.11.31.21.31.31.31.41.31.51.31.6
Emperor.png 皇帝
1.301.30.11.30.21.30.31.30.41.30.51.30.6
Golden Century.png 黄金世纪
1.291.29.11.29.21.29.31.29.41.29.51.29.6
1.281.28.11.28.21.28.3
Dharma.png 达摩
1.271.27.11.27.2
1.261.26.1
Rule Britannia.png 统治吧,不列颠尼亚
1.251.25.1
Cradle of Civilization.png 文明的摇篮
1.241.24.1
1.231.23.1
Third Rome.png 第三罗马
1.221.22.11.22.2
Mandate of Heaven.png 天命
1.211.21.1
1.201.20.1
Rights of Man.png 人权
1.191.19.2
1.181.18.21.18.31.18.4
Mare Nostrum.png 我们的海
1.171.17.1
1.161.16.21.16.3
The Cossacks.png 哥萨克
1.151.15.1
1.141.14.11.14.21.14.31.14.4
Common Sense.png 常识
1.131.13.11.13.2
1.121.12.11.12.2
El Dorado.png 黄金国
1.111.11.11.11.21.11.31.11.4
1.101.10.1
Art of War.png 孙子兵法
1.91.9.11.9.2
1.81.8.1
Res Publica.png 公共事务
1.71.7.3
Wealth of Nations.png 国富论
1.61.6.11.6.2
Conquest of Paradise.png 天堂征服
1.51.5.1
1.41.4.1
EU4 icon.png 基础版本
1.31.3.11.3.2
1.21.2.11.2.2
1.11.1.11.1.21.1.3

1.26.X 版本 是所有开头为1.26的版本,目前为止只有一个。

1.26

主条目:1.26 版本

1.26.1

1.26.1 是发布于2018-09-17的热修[1] ,校验码为 7513

更新日志

 • 修复了支持继承人机率为负时的崩溃
 • 修复了玩家使用1.25版本的存档签订和平条约时的崩溃
 • 修正了更换tag时丢失贸易公司投资的问题
 • 修复了贸易公司的崩溃
 • 修复了停止区域叛乱镇压时的崩溃
 • 修正了革命政体丢失所有政体改革和进度的问题。现在,它就像通过最终改革的政府一样
 • 修正了梅瓦尔成就的脚本问题(如果你成立另一个国家,它应该是可见的)
 • 修正了神权制和游牧部落不使用贵族理念的问题
 • 修正了统治者在某些情况下来回切换宗教的问题
 • 修正了游玩被释放的国家时不能获得成就的问题
 • 阻止了吝啬的AI以0金币要求购买特许省份
 • 修正了采用伊斯兰政体的决议不再对印度苏丹可用的问题
 • 修正了 eu4_profiling.exe 没有出现在游戏文件夹里的问题
 • 修正了征夷大将军移动首都的问题
 • 修正了原住民改革宗教时丢失改革修正的问题
 • 修正了未本地化的旧字符串
 • 修正了遗产的地方自治度提高的问题(不再适用于遗产最低自治权的情况)

参考