1.19.X 版本

总览
Origins.png 起源
Leviathan.png 利维坦
1.311.31.11.31.21.31.31.31.41.31.51.31.6
Emperor.png 皇帝
1.301.30.11.30.21.30.31.30.41.30.51.30.6
Golden Century.png 黄金世纪
1.291.29.11.29.21.29.31.29.41.29.51.29.6
1.281.28.11.28.21.28.3
Dharma.png 达摩
1.271.27.11.27.2
1.261.26.1
Rule Britannia.png 统治吧,不列颠尼亚
1.251.25.1
Cradle of Civilization.png 文明的摇篮
1.241.24.1
1.231.23.1
Third Rome.png 第三罗马
1.221.22.11.22.2
Mandate of Heaven.png 天命
1.211.21.1
1.201.20.1
Rights of Man.png 人权
1.191.19.2
1.181.18.21.18.31.18.4
Mare Nostrum.png 我们的海
1.171.17.1
1.161.16.21.16.3
The Cossacks.png 哥萨克
1.151.15.1
1.141.14.11.14.21.14.31.14.4
Common Sense.png 常识
1.131.13.11.13.2
1.121.12.11.12.2
El Dorado.png 黄金国
1.111.11.11.11.21.11.31.11.4
1.101.10.1
Art of War.png 孙子兵法
1.91.9.11.9.2
1.81.8.1
Res Publica.png 公共事务
1.71.7.3
Wealth of Nations.png 国富论
1.61.6.11.6.2
Conquest of Paradise.png 天堂征服
1.51.5.1
1.41.4.1
EU4 icon.png 基础版本
1.31.3.11.3.2
1.21.2.11.2.2
1.11.1.11.1.21.1.3

1.19.X 版本是所有开头为1.19的版本。目前为止只有一个(1.19.1是初始版本,1.19.0只在一个beta版本里发布过)。

1.19

主条目:1.19 版本

1.19.2

1.19.2是一个热修,校验码为7dd8[1]

更新日志

游戏平衡

 • 附庸国信任将不再下降到50以下。

漏洞修复

 • 修复了在刚打开启动器时单击大型Mod而崩溃的问题
 • 修复了当 MONARCH_MIN_SKILL 和 MONARCH_MAX_SKILL 具有相同值时的崩溃
 • 修正了释放领地重叠国家的战争分数花费问题
 • 修复了神罗拥有女继承人时解散的问题
 • 修复了AI计算雇佣兵时的崩溃
 • 修复了加载纹理时的崩溃
 • 修正了从人类玩家身上获取收入数据时崩溃的问题
 • 修复了当提示没有延迟时读取无效内存的问题
 • 修正了由于特质冲突而无法在没有RoM的情况下创建自定义国家的问题
 • 修复了神罗不正常解散的情况

参考