1.15.X 版本

总览
Origins.png 起源
1.331.33.2
1.321.32.11.32.2
Leviathan.png 利维坦
1.311.31.11.31.21.31.31.31.41.31.51.31.6
Emperor.png 皇帝
1.301.30.11.30.21.30.31.30.41.30.51.30.6
Golden Century.png 黄金世纪
1.291.29.11.29.21.29.31.29.41.29.51.29.6
1.281.28.11.28.21.28.3
Dharma.png 达摩
1.271.27.11.27.2
1.261.26.1
Rule Britannia.png 统治吧,不列颠尼亚
1.251.25.1
Cradle of Civilization.png 文明的摇篮
1.241.24.1
1.231.23.1
Third Rome.png 第三罗马
1.221.22.11.22.2
Mandate of Heaven.png 天命
1.211.21.1
1.201.20.1
Rights of Man.png 人权
1.191.19.2
1.181.18.21.18.31.18.4
Mare Nostrum.png 我们的海
1.171.17.1
1.161.16.21.16.3
The Cossacks.png 哥萨克
1.151.15.1
1.141.14.11.14.21.14.31.14.4
Common Sense.png 常识
1.131.13.11.13.2
1.121.12.11.12.2
El Dorado.png 黄金国
1.111.11.11.11.21.11.31.11.4
1.101.10.1
Art of War.png 孙子兵法
1.91.9.11.9.2
1.81.8.1
Res Publica.png 公共事务
1.71.7.3
Wealth of Nations.png 国富论
1.61.6.11.6.2
Conquest of Paradise.png 天堂征服
1.51.5.1
1.41.4.1
EU4 icon.png 基础版本
1.31.3.11.3.2
1.21.2.11.2.2
1.11.1.11.1.21.1.3

1.15.X 版本是所有以开头1.15的版本。

1.15

主条目:1.15 版本

1.15.1

1.15.1是一个热修,校验码为8ad5 [1]

更新日志

 • 修复了创建自定义国家后获得重复理念奖励的问题。
 • 修复了在加载旧存档后加载国家时探索威望的弹窗问题。
 • 修复了以西班牙语进行游戏时中文本丢失的问题。
 • 现在所有游牧民族开局拥有中亚和西伯利亚的地图。
 • 修正了以德语进行游戏的问题。
 • 修复了在宫廷界面中按Escape不会关闭窗口的问题。
 • 修正了玩家转移省份占领后AI归还省份的问题。
 • 现在,议和界面中附庸的AE将正确显示。
 • 修正了宣战界面中敌方盟友的提示差异。
 • 解放帝国领土CB不能够吞并神罗成员(由于新增了对非法领土的要求,它不再具有任何作用)。
 • 修复了新的自定义国家理念的图标和本地化,从而允许招募女性将军。

参考 

 1. Forum: Patch 1.15.1