1.20.X 版本

总览
Origins.png 起源
Leviathan.png 利维坦
1.311.31.11.31.21.31.31.31.41.31.51.31.6
Emperor.png 皇帝
1.301.30.11.30.21.30.31.30.41.30.51.30.6
Golden Century.png 黄金世纪
1.291.29.11.29.21.29.31.29.41.29.51.29.6
1.281.28.11.28.21.28.3
Dharma.png 达摩
1.271.27.11.27.2
1.261.26.1
Rule Britannia.png 统治吧,不列颠尼亚
1.251.25.1
Cradle of Civilization.png 文明的摇篮
1.241.24.1
1.231.23.1
Third Rome.png 第三罗马
1.221.22.11.22.2
Mandate of Heaven.png 天命
1.211.21.1
1.201.20.1
Rights of Man.png 人权
1.191.19.2
1.181.18.21.18.31.18.4
Mare Nostrum.png 我们的海
1.171.17.1
1.161.16.21.16.3
The Cossacks.png 哥萨克
1.151.15.1
1.141.14.11.14.21.14.31.14.4
Common Sense.png 常识
1.131.13.11.13.2
1.121.12.11.12.2
El Dorado.png 黄金国
1.111.11.11.11.21.11.31.11.4
1.101.10.1
Art of War.png 孙子兵法
1.91.9.11.9.2
1.81.8.1
Res Publica.png 公共事务
1.71.7.3
Wealth of Nations.png 国富论
1.61.6.11.6.2
Conquest of Paradise.png 天堂征服
1.51.5.1
1.41.4.1
EU4 icon.png 基础版本
1.31.3.11.3.2
1.21.2.11.2.2
1.11.1.11.1.21.1.3

1.20.X 版本是所有以1.20开头的版本。

1.20

主条目:Patch 1.20

1.20.1

1.20.1是发布于2017-04-11的热修[1] ,校验码为07f1.

更新日志

  • 添加了额外的效果,并检查了天朝的一些随机事件。
  • 修复了“三山“成就的问题,要求您的所有朝贡国都是朝贡国,而不是所有附庸国都不是朝贡国。
  • 灾难将不再改变幕府或大名的政体。
  • 修复了联合统治在配偶摄政期间不会爆发独立战争的问题。
  • 现在,各国在转换为拥有议会的政体时都可以得到议会的支持。
  • 修复了南蛮事件中错误触发使其无法触发的问题。
  • 修正了八旗满族国家理念缺少的图标/奖励的问题。

参考